Řídicí jednotky pro mazání okolků

Ovládání a chod systému mazání je možný třemi způsoby, vždy s individuálním nastavením pro potřeby dané tratě nebo vozidla. Prvním je pomocí řídicí jednotky taktovače, který pracuje ve 4 samostatných režimech (mazání, první spuštění obvodu, cyklické profukování obvodu a servisní tlačítko). Tyto režimy se volí tlačítky a jejich požadované časy se nastavují příslušnými přepínači. Časově spínaný mazací cyklus se skládá ze dvou fází, fáze mazání a fáze přestávky. Výhodou taktovače je jednoduchá obsluha a malé zástavbové rozměry. Další možností řízení systému mazání je automatická detekce oblouku dané tratě pomocí senzoru oblouku SO-01. Používá se pro spouštění mazání okolků u kolejových vozidel v automatickém režimu. Zařízení umožňuje detekovat oblouky s různým poloměrem na základě nastavení optimální citlivosti. Plně automatizovaný řídicí systém s integrovaným GPS modulem představuje řídicí automatika JMO. Řídicí jednotka zpracovává vstupní signály od rychloměru vozidla nebo vlastního snímače rychlosti vozidla, od senzoru traťového oblouku a od integrovaného GPS modulu, vyhodnocuje aktuální rychlost vozidla, jeho polohu na trati a provozní podmínky. Data zpracovaná v softwaru řídicí jednotky slouží k řízení chodu mazacího systému dle aktuálních provozních podmínek vozidla a k nanášení maziva v optimalizovaném množství. Postřik okolků je řízen nezávisle pro pravou a levou stranu nápravy s identifikací směru jízdy vozidla nebo společně pro obě strany nápravy vozidla. Řídicí automatika JMO se skládá ze třech základních částí: řídicího modulu, modulu GPS a zobrazovací jednotky.

Galerie